Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hansen Evenementen BV B.V.
Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Roermond onder nummer 10/2012


Artikel 1 – definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Hansen: Hansen Evenementen BV B.V., gevestigd te 6067 CR Linne aan de Maasbrachterweg 2, handelsregisternummer 13032009.
2. Afnemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Hansen in een contractuele relatie staat, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, op basis van een huur- of koopovereenkomst, alsmede de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hansen een contractuele relatie wenst aan te gaan.
3. (levering en, of verhuur van) Producten: (levering en, of verhuur van) producten of diensten.

Artikel 2 - werkingssfeer
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Hansen gesloten overeenkomsten, alsmede op aanbiedingen en offertes van Hansen.

Artikel 3 – aanbieding en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen offertes, van Hansen zijn vrijblijvend.
2. Een door de afnemer aan Hansen verstrekte order wordt beschouwd als aanbod aan Hansen. Een overeenkomst tussen Hansen en de afnemer komt eerst tot stand, zodra het aanbod door Hansen schriftelijk of per e-mail is aanvaard.
3. Iedere met Hansen gesloten overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde, zulks naar keuze van Hansen, dat Hansen overtuigd is van de kredietwaardigheid van de afnemer, dit uitsluitend ter beoordeling van Hansen. Hansen heeft het recht op basis daarvan een order te weigeren dan wel een reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.
4. Hansen is op ieder moment gerechtigd van de afnemer zekerheidstelling te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen, voorafgaand aan en na het sluiten van een overeenkomst. Indien de afnemer geen naar de mening van Hansen genoegzame zekerheid stelt, heeft Hansen de mogelijkheid haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door enkele schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd mogelijke andere rechten van Hansen.
5. Iedere informatie omtrent producten, op welke wijze dan ook door Hansen verstrekt, wordt naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid door Hansen verstrekt, maar kan nimmer als bindend of als garantie beschouwd worden.
6. Annulering door de afnemer van een eenmaal verstrekte order kan enkel geschieden met instemming van Hansen, welke instemming schriftelijk of per e-mail dient te zijn verstrekt. In dat geval behoudt Hansen het recht om aan de afnemer alle gemaakte kosten en schade in rekening te brengen.
7. Afspraken of toezeggingen aan de afnemer door medewerkers van Hansen, kunnen Hansen enkel binden, indien deze afspraken of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Hansen schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
8. Hansen heeft het recht om zonder opgave van redenen een order te weigeren. Daaruit kan nimmer voor de afnemer een recht op schadevergoeding ontstaan.
9. Behoudens voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Hansen, is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit de overeenkomst met Hansen over te dragen aan derden, daaronder begrepen aan de afnemer gelieerde vennootschappen.
10. Indien twee of meer afnemers gezamenlijk met Hansen contracteren, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst.
11. Hansen is steeds gerechtigd om de overeenkomst met de afnemer door een door Hansen aan te wijzen derde te laten uitvoeren. De afnemer gaat hiermee bij voorbaat akkoord met overdracht door Hansen aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de door de afnemer met Hansen gesloten overeenkomst.

Artikel 4 – leveringen, termijnen en risico
1. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de producten aan afnemer op het adres van Hansen, dan wel een door Hansen aan te wijzen adres, dan wel een tussen Hansen en afnemer voorafgaand aan levering schriftelijk overeengekomen adres.
2. Leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen, behoudens in het geval dit vooraf tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Door Hansen genoemde leveringstermijnen beginnen te lopen op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Hansen zijn.
3. Leveringstermijnen, ook fatale, kunnen worden verlengd en opgegeven orders kunnen worden opgeschort, met of gedurende de tijd die de afnemer opeisbaar geworden bedragen aan Hansen onbetaald heeft gelaten.
4. Bij aflevering van de producten op een door de afnemer opgegeven adres, wordt de wijze van transport bepaald door Hansen. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen en is verplicht zorg te dragen voor een functionele en goed bereikbare laad- en losplaats. Hansen zal op generlei wijze de producten behoeven te vervoeren of verplaatsen binnen de bedrijfsruimte of op het terrein van de afnemer.
5. De aflevering van producten in gedeelten is toegestaan, waarbij Hansen desalniettemin gerechtigd is de order direct volledig te factureren.
6. Zodra de producten ter beschikking van de afnemer zijn gesteld, gaat het risico daarvan over op de afnemer.
7. Bij levering van de producten op het adres van de afnemer, geschiedt het vervoer voor risico van Hansen. Het moment van risico-overgang van de producten op de afnemer, is het moment dat met het uitladen wordt gestart.
8. Ondertekening van de pakbon dan wel betaling van het factuurbedrag vormt de bevestiging door de afnemer van de ontvangst van de producten. Indien de afnemer de producten niet afneemt of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Hansen gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, onverminderd andere rechten van Hansen.
9. Door Hansen foutief geleverde producten, kunnen uitsluitend geretourneerd worden, indien deze zijn voorzien van een door Hansen verstrekte retourbon. Tevens dienen de producten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. voorzien zijn van de originele bestickering, of, indien niet gestickerd, begeleid door een kopie van het afleveringsdocument, waarvan de datum niet ouder is dan 2 (twee) dagen;
b. zich bevinden in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking;
c. in goede staat verkeren.
In alle situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is conform het bepaalde in dit artikel, blijft de afnemer tot betaling van de producten verplicht.
10. Indien Hansen door de afnemer of van overheidswege verplicht wordt of is om bij de aflevering van de producten verpakkings- of restmateriaal en dergelijke retour te nemen, komen de daardoor ontstane kosten, waaronder kosten van vernietiging, voor rekening van afnemer.

Artikel 5 – klachten-reclames
1. De afnemer dient de producten bij de aflevering te controleren. Indien de afnemer verpakking of producten opent, verbreekt of beschadigt, vóórdat deze zijn betaald, wordt dit beschouwd als afname van de betreffende producten en is de afnemer verplicht tot betaling daarvan.
2. Bij aflevering van de producten, dienen schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument dan wel op andere schriftelijke wijze direct aan Hansen kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hiervan geldt dat de afnemer de producten in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. Een schademelding vermeldt tenminste de aard van de schade, het kenteken van de vrachtauto, de naam van de chauffeur en dient voorzien te zijn van foto’s van de beschadigde producten in de vrachtwagen.
3. Klachten over niet direct constateerbare gebreken betreffende de producten dienen omgaand, uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na aflevering door de afnemer aan Hansen schriftelijk te worden gemeld.
4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer betreffende fouten in de levering van of gebreken aan de producten vervalt onherroepelijk, zodra de in lid 3 genoemde klachttermijn is verstreken alsmede in de situatie waarin de afnemer Hansen onvoldoende medewerking verleent bij het onderzoek naar de gegrondheid van een klacht. De producten waarop een klacht betrekking heeft moeten voor bezichtiging door Hansen beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het moment van constatering van het gebrek.
5. Een klacht of reclamerecht vervalt, zodra de afnemer de producten in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, dan wel in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel heeft doorgeleverd, behoudens het geval Hansen hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
6. Indien na correcte melding door afnemer Hansen een klacht gegrond acht, zal Hansen ten spoedigste, ter beoordeling van Hansen, ofwel het gebrek herstellen, ofwel vervangende producten leveren, ofwel het met de klacht overeenkomende factuurbedrag crediteren. Hansen beperkt haar aansprakelijkheid tot de waarde van de geleverde producten waarover werd geklaagd. Afnemer heeft geen recht op aanvullende schadevergoeding. Een klacht geeft de afnemer nimmer het recht om betalingen op te schorten dan wel zich op verrekening te beroepen.

Artikel 6 – (verlengd) eigendomsvoorbehoud
1. Ingeval van verkoop van de producten door Hansen gaat de eigendom van het verkochte niet eerder over dan het moment waarop volledig aan Hansen voldaan is:
a. de door afnemer verschuldigde koopsom voor de producten en het eventueel meerdere verschuldigde, daaronder begrepen rente en kosten, ter zake alle krachtens overeenkomst aan afnemer geleverde of te leveren producten;
b. elke vordering wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van enige overeenkomst met Hansen.
2. Hansen is gerechtigd om de desbetreffende producten onder zich te houden, totdat de afnemer het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit opschortingsrecht voor Hansen voortvloeiende kosten.
3. Alle zich onder de afnemer bevindende, van Hansen afkomstige producten, worden steeds geacht de producten te zijn die op de onbetaalde facturen zijn opgenomen, voor zover deze de zich onder de afnemer bevindende hoeveelheid producten de hoeveelheden die op de onbetaalde factuur zijn vermeld niet te boven gaan.
4. Het is de afnemer niet toegestaan niet betaalde producten te verpanden, al dan niet bezitloos, dan wel daarop enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde te (laten) vestigen.
5. Het is de afnemer toegestaan geleverde maar nog niet betaalde producten te vervreemden, doch uitsluitend in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, tenzij Hansen de afnemer schriftelijk heeft aangezegd de geleverde producten onmiddellijk aan Hansen ter beschikking te stellen. In dat geval dient de afnemer de producten afgescheiden te bewaren en te merken als zijnde eigendom van Hansen.
6. De afnemer verleent Hansen het recht om, indien Hansen dat noodzakelijk acht, alle plaatsen te betreden waar door Hansen geleverde producten zich bevinden, teneinde Hansen in staat te stellen haar eigendomsrecht uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Dit onverminderd eventuele andere rechten van Hansen.

Artikel 7 – Verhuur
1. De huurtermijn tussen Hansen en afnemer start op de overeengekomen datum en tijdstip en in ieder geval op het moment dat verhuurde producten door de afnemer bij Hansen worden afgehaald, dan wel door Hansen bij de afnemer worden afgeleverd.
2. De huurtermijn eindigt op de overeengekomen datum en tijdstip.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen huurtermijn wordt aan afnemer door Hansen haar geldende dagtarief voor de verhuurde producten in rekening gebracht.
4. In overeenstemming met artikel 4 lid 2 geldt voor de (aan)levering van verhuurde producten dat termijnen nooit gelden als fatale termijn, behoudens in het geval dit vooraf tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5. De verhuurde producten worden door Hansen aangeleverd in een zodanige staat, dat deze gereed zijn voor gebruik. Plaatsing en eventuele aansluiting van de producten geschiedt door de afnemer, welke zelf geheel verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld water en elektriciteit, ten behoeve van het functioneren van de producten.
6. De afnemer draagt zorg voor verzekering van de gehuurde producten tegen tenminste diefstal en beschadiging gedurende de huurperiode.
7. Afnemer draagt gedurende de huurperiode de aansprakelijkheid voor alle schade aan de producten, hoe ook ontstaan.
8. Bij het ophalen van de producten door Hansen, zorgt de afnemer ervoor dat deze producten geordend zijn en snel en eenvoudig kunnen worden geladen. Het bepaalde in artikel 4 lid 4, tweede en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing. De producten dienen voorts door afnemer deugdelijk gereinigd te zijn.
9. Beschadigingen, bestaande uit breuk of anderszins, alsmede ontbrekende producten worden door Hansen aan de afnemer in rekening gebracht en dienen door afnemer te worden vergoed conform de door Hansen gehanteerde tarieven. De afnemer dient schade aan de producten, waaronder hier ook diefstal begrepen wordt, onmiddellijk na ontdekking daarvan schriftelijk aan Hansen te melden.

Artikel 8 – betaling
1. De afnemer dient een factuur zonder aftrek of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting te voldoen op de daarvoor overeengekomen vervaldag. Betaling dient te geschieden in euro’s, dan wel een andere tevoren schriftelijk overeengekomen valuta op de door Hansen aangewezen bank- of girorekening.
2. Indien de afnemer niet binnen 5 (vijf) werkdagen na dagtekening van een door Hansen verzonden factuur heeft gereclameerd, wordt deze factuur en de daarbij in rekening gebrachte producten geacht correct te zijn en door afnemer goedgekeurd.
3. Indien geen vervaldatum voor de betaling is overeengekomen, dienen andere betalingen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
4. Overeengekomen betalingstermijnen alsook de termijn genoemd in het vorige lid zijn fatale termijnen. Als datum van betaling geldt de valutadatum van de ontvangst van de betaling door Hansen.
5. Indien de afnemer niet tijdig of volledig heeft betaald, is deze in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie vereist is en is afnemer vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente aan Hansen verschuldigd.
6. Indien Hansen voor de incasso van haar vordering een derde moet inschakelen, is afnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die gesteld worden op twee punten van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief, onverminderd het recht van Hansen de daadwerkelijke kosten van afnemer te vorderen.
7. Betaling door de afnemer strekt primair tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de hoofdsom. Betalingen worden geboekt op de oudst openstaande vordering, ongeacht enige omschrijving door de afnemer betreffende deze betaling.
8. Hansen is steeds gerechtigd bedragen die zij aan afnemer verschuldigd is te verrekenen met door Hansen van de afnemer te vorderen bedragen.

Artikel 9 – aansprakelijkheid
1. Hansen beperkt haar verplichting tot schadevergoeding jegens afnemer tot die gevallen waarin de afnemer bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van Hansen. Hansen beperkt haar aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk tot het factuurbedrag van de door Hansen geleverde producten, welke tot de schade hebbben geleid.
2. Verdere aansprakelijkheid van Hansen voor schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor haar werknemers en hulppersonen wordt uitgesloten, uit welken hoofde die schade ook is ontstaan, daaronder begrepen zowel directe als indirecte schade, alsook gevolgschade of bedrijfsschade. De afnemer vrijwaart Hansen tegen alle aanspraken van derden betreffende van door deze derde te lijden of geleden schade met inachtneming van hetgeen in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald.
3. Indien Hansen naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen of medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich medewerking aan die maatregelen te verlenen en zich, indien Hansen dat wenselijk acht, te voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door Hansen. Voor alle door Hansen geleverde producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat Hansen bij consumering dan wel gebruik van deze producten na deze houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. De afnemer garandeert aan Hansen dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verkocht of geconsumeerd. De afnemer vrijwaart Hansen voor aanspraken van derden voor schade die het gevolg is van het gebruik of consumeren van door Hansen aan afnemer geleverde producten, indien deze door afnemer na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt of verkocht.


Artikel 10 – overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van Hansen waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hansen kan worden gevergd: een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
2. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, computerstoringen, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere (natuur)rampen.
3. Indien Hansen door overmacht de overeenkomst met afnemer niet kan nakomen, heeft Hansen het recht de overeenkomst op een later tijdstip alsnog na te komen dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van Hansen. Indien Hansen kiest voor ontbinding, zal Hansen nimmer verplicht kunnen worden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan afnemer. Hansen heeft tevens het recht van afnemer te vorderen dat de overeenkomst aangepast wordt aan de gewijzigde omstandigheden.
4. Indien een overmachtsituatie ertoe leidt dat Hansen tijdelijk een overeenkomst niet kan nakomen, is ook de afnemer voor die periode ontheven van diens verplichtingen.

Artikel 11 – niet-nakoming, opzegging, ontbinding, opschorting
1. Onverminderd het bepaalde in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, heeft Hansen ingeval van wanprestatie van de afnemer onder meer het recht haar verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar keuze van Hansen. In dat geval heeft Hansen recht op vergoeding van alle door haar geleden schade.
2. Hansen heeft steeds de bevoegdheid de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, indien:
a. de afnemer overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
b. het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd;
c. het bedrijf van de afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd;
d. een onderhands akkoord wordt aangeboden door of namens de afnemer;
e. op enig vermogensbestanddeel van de afnemer beslag wordt gelegd;
f. op grond van enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.

Artikel 12 – overdracht en verval van rechten
1. Hansen is bevoegd haar rechten uit overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2. Iedere vordering van de afnemer tegen Hansen vervalt, indien Hansen niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden van de op deze vordering betrekking hebbende schriftelijke klacht van afnemer in rechte is betrokken.

Artikel 13 – partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel door de afnemer of door de rechter vernietigd worden of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing. Hansen en de afnemer zullen in dat geval met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen met elkaar overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 14 – vertalingen
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van opvatting over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 15 – toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Hansen, alsmede daaruit mogelijk voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover op grond van het Nederlands recht van toepassing zou zijn de Convention of the International Sale of Goods, wordt de werking van dat verdrag uitgesloten.
2. Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter te Roermond. Hansen heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

Privacyverklaring

Hansen Evenementen BV, gevestigd aan Maasbrachterweg 2 6067 CR Linne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hansen Evenementen BV Maasbrachterweg 2 6067 CR Linne 0475 – 46 57 75


''Contactpersoon'' is de Functionaris Gegevensbescherming van Hansen Evenementen BV ''Hij/Zij'' is te bereiken via evenementen@hansendranken.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hansen Evenementen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via evenementen@hansendranken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hansen Evenementen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U een nieuwsbrief te versturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Hansen Evenementen BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hansen Evenementen BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hansen Evenementen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > Bewaartermijn > ''Discuss with client in approval call, standard is 2 years''

telefoonnummer > Bewaartermijn > ''Discuss with client in approval call, standard is 2 years''

e-mailadres > Bewaartermijn > ''Discuss with client in approval call, standard is 2 years''

Delen van persoonsgegevens met derden

Hansen Evenementen BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hansen Evenementen BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Hansen Evenementen BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hansen Evenementen BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

''CM to check cookies in the approval call''

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie


Cookie: Mono
Naam: _cfduid
Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hansen Evenementen BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar evenementen@hansendranken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hansen Evenementen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hansen Evenementen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via evenementen@hansendranken.nl.